top of page

Proclaimer Boost4beauty


1. Wie zijn wij?


De website: www.boost4beauty.com (hierna gezamenlijk: de “Website”) is een initiatief van:
Boost4beauty, Brosens Liesbeth
Eikeldreef 11A
9830 Sint-Martens-Latem
België
BTW BE 0537.760.080
info@boost4beauty.com
+32476551006


Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig
antwoord!


Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de
Website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de algemene
voorwaarden en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Boost4beauty, als voor jou, de gebruiker. Zodra je
gebruik maakt van onze Website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

 

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze
afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden
slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect
op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

 

Boost4beauty vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij Boost4beauty geen ‘disclaimer’,
maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We verstoppen ons niet achter juridisch jargon. We willen
daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.


2. Onze website


2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid


Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke Website aan voor iedere gebruiker.
We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en
toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en
moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

 

Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid
dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de
Website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk
te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de
omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.


2.2 Inhoud op onze website


De inhoud van de Website wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan deze
inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze Website zo volledig, nauwkeurig en
actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd
worden.

 

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is
mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet
aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze
Website.


In het geval bepaalde inhoud op onze Website een schending van de geldende wetgeving en/of een
schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen
wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo
kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

 

Onze Website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds
op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of
schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.


2.3 Wat wij van jou als gebruiker verwachten


De inhoud van de Website wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan deze
inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze Website zo volledig, nauwkeurig en
actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd
worden.


Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is
mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet
aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze
Website.


In het geval bepaalde inhoud op onze Website een schending van de geldende wetgeving en/of een
schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen
wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo
kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

 

Onze Website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds
op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of
schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.


3. Links naar andere websites


De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere
vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons
en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en
correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze
website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

 

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om
aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.


4. Intellectuele eigendom


De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere
vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons
en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

 

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en
correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze
website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

 

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om
aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

 

5. Algemene bepalingen omtrent de algemene voorwaarden


Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te
breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft
evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.


Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en
geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met
of voortvloeien uit aanbiedingen van BOOST4BEAUTY, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent.


Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken
bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

bottom of page