top of page

Alg.Voorwaarden voor behandelingen, therapie,workshops,individuele of groepssessies, trainingen en betalingsvoorwaarden.

Bij de boeking van een workshop, sessie, behandeling, traject,  intakegesprek, huis-of bedrijfsbezoek geeft de cliënt duidelijk aan dat zij akkoord is met de algemene en specifieke voorwaarden. 

1a1. alle workshops, behandelingen en trainingen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel.

Deze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. 

1a2. Specifiek voor de fasciatherapie: dit is  een specialiteit uit de kinesitherapie en valt onder de beroepsaansprakelijkheid van kinesisten.

Axxon (kinesitherapeutische zorg) en FF (fedreratiefasciatherapeuten) zijn de verantwoordelijke beroepsverenigingen.  

1a3. De huidbehandelingen vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van schoonheidsspecialisten, Besko is de beroepsvereniging

1b. Aan elk traject gaat een vragenlijst vooraf.

1c. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en beveiligd behandeld

1d. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor haar acties tijdens de workshops, behandelingen en trainingen. 

2. Indien de cliënt beslist om een traject stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan. 

3a. Elk bedrag verschuldigd aan Boost4beauty voor sessies of andere consulting kan worden ingeruild voor de aankoop van gezonde cosmetica,  aromatherapie en vitaminen, mits dit eerst via mail aan te vragen ( de meeste producten zijn immers op bestelling gezien er oa geen conserveringsmiddelen in aanwezig zijn. 

3b.Groepssessies, productverkoop, individuele sessies en behandelingen buiten de kinépraktijk  zijn onderhevig aan 21% BTW. 

3c. Fasciatherapie valt onder de tarieven van kinesitherapeuten en is terugbetaald mits een voorschrift van een arts. Deze therapie is beschikbaar tijdens specifieke kiné-uren.

3d.De cliënt is zich ervan bewust dat trainingen, behandelingen, workshops, sessies mogelijk naar een andere datum kunnen verplaatst worden omwille van diverse omstandigheden. 

3e.Afspraken, online of live die <24h worden geannuleerd worden automatisch omgezet naar de aankoop van stockproducten

4a. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid" tijdens sessies te Sint-Martens-Latem 

4b. Onze aansprakelijkheid op huis-of bedrijfsbezoek is verzekerd.

4c. Sessies die door andere partijen worden aangeboden te Sint-Martens-Latem, Frasnes-lez-Anvaing of op het bedrijf vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Boost4beauty.

5.De Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de ter beschikking gestelde lokaties te Sint-Martens-Latem

6.Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere begeleiding, sessie of workshop. 

   Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat zij de toestemming heeft van haar arts of therapeut om aan de activiteiten deel te nemen. 

7. Deelname aan de trainingen, workshops, therapie, andere sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming. 

9.De betwisting van een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekende brief gericht aan Boost4beauty kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd. Protesten schorsen de betalingstermijn niet op. 

10. Alle facturen zijn contant en zonder korting, noch compensatie betaalbaar op de vervaldag op de zetel van Boost4beauty. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. Deze vergoeding komt overeen met de hinder die Boost4beauty ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Boost4beauty aangestelde raadsman. 

De gedeeltelijke toepassing van de mogelijkheid om het factuurbedrag te verhogen betekent geen impliciete verzaking aan de mogelijkheid om in een later stadium de volledige toepassing te vragen. Het niet-nakomen van de betalingsverplichting maakt alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar en zal elke toegestane afbetalingstermijn of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst doen vervallen. 

11. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting Boost4beauty het recht hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. 

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de zetel van Boost4beauty. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

13. Boost4beauty werkt tijdens haar sessies onafhankelijk van elke religieuze beweging. Onafhankelijkheid garandeert een intellectuele en spirituele vrijheid. 

14. Loopbaanbegeleiding kunnen mét loopbaanchèques betaald worden, hiervoor gaat U een specifiek contract aan met Connecting your dots,  het loopbaancentrum met Liesbeth Brosens als loopbanbegeleider..

Voorwaarden Loopbaanbegeleiding met loopbaanchèques:

- de sessies gaan door in het Nederlands

- U bent een  professioneel actieve persoon, U woont én werkt in Vlaanderen

- U bent een natuurlijk persoon, zelfstandigen

- U heeft min. 84 maanden werkervaring

- U heeft recht op 7h begeleiding

- U koopt zelf Uw loopbaanchèques aan op www.vdab.be/loopbaancheques.be, waarvan 1x chèque van  4h en 1x chèque van 3h, Uw bijdrage is 45€/per chèque. 

Reden van contactname voor Loopbaanchèques kan énkel zijn:

- Life/Work Balans

- Leren Solliciteren

- Groei & Uitdaging

- CV opzetten

Preventieve gezondheidszorg, Burn Out en Life Coaching komt niet in aanmerking voor Loopbaanchèques. 

- Werkbaar werk wordt in samenwerking met Connecting your dots uitgewerkt. 

Subsidiale kosten worden met de kom-portefeuille betaald. Het betreft de pijler opleiding en ons erkenningsnummer is via Connecting your dots.

Niet subsidiabel kosten dienen rechtstreeks aan Boost4beauty te worden betaald. 

Uiterlijk 2 weken na de start van het opnemen van de loopbaanchèques moet de goedkeuring kunnen gegeven worden, zo niet is de tussenkomst uitgesloten.

Nadere toelichting over de KMO-portefeuille is te lezen op www.kmo-portefeuille.be

De formele aanvraag van de steun moet ook via deze website gebeuren. 

Fasciatherapie

16.  Fasciatherapie kan met een kinesitherapeutisch voorschrift van een arts en worden via Uw ziekenfonds terugbetaald

17. Liesbeth Brosens heeft zwijgplicht en is onderhevig aan het beroepsgeheim van kinesisten. Dit betekent dat een kinesist moet zwijgen over alles wat hij bij de uitoefening van zijn werk te weten komt over zijn patiënt. 

17. Algemene Privacyverklaring kan in de praktijk ondertekend worden. 

bottom of page