Alg.Voorwaarden voor behandelingen,  therapie, workshop, trainingen en gebruik van het landhuis te Frasnes-Lez-Anvaing en betalingsvoorwaarden.

Bij de boeking van een workshop, sessie, behandeling, traject,  intakegesprek, huis-of bedrijfsbezoek, reservering van de lokatie Frasnes-lez-Anvaing geeft de cliënt duidelijk aan dat zij akkoord is met de algemene en specifieke voorwaarden. 

1a1. alle workshops, behandelingen en trainingen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel.

Deze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. 

1a2. Specifiek voor de fasciatherapie: dit is  een specialiteit uit de kinesitherapie en valt onder de beroepsaansprakelijkheid van kinesisten.

Axxon is de beroepsvereniging.  

1a3. De huidbehandelingen vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van schoonheidsspecialisten, Besko is de beroepsvereniging

1b. Aan elk traject gaat een vragenlijst vooraf.

Uw emailadres wordt enkel éénmalig voor deze verzending gebruikt, tenzij U zelf anders aangeeft.

1c.Verder worden Uw antwoorden vertrouwelijk en beveiligd behandeld

1d. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor haar acties tijdens de workshops, behandelingen en trainingen. 

2. Indien de cliënt beslist om een traject stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan.

3a. Elk bedrag verschuldigd aan Boost4beauty voor sessies of andere consulting kan worden ingeruild voor de aankoop van gezonde cosmetica,  aromatherapie en vitaminen, mits dit eerst via mail aan te vragen ( de meeste producten zijn immers op bestelling gezien er oa geen conserveringsmiddelen in aanwezig zijn. 

3b.Groepssessies, productverkoop, individuele sessies en behandelingen buiten de kinépraktijk  zijn onderhevig aan 21% BTW. 

3c. Fasciatherapie valt onder de tarieven van kinesitherapeuten en is terugbetaald mits een voorschrift van een arts. Deze therapie is beschikbaar tijdens specifieke kiné-uren.

3d.De cliënt is zich ervan bewust dat trainingen, behandelingen, workshops, sessies mogelijk naar een andere datum kunnen verplaatst worden omwille van diverse omstandigheden. 

3e.Afspraken, online of live die <24h worden geannuleerd worden automatisch omgezet naar de aankoop van producten.

3f.De cliënt is zich ervan bewust dat trainingen, behandelingen, workshops, sessies mogelijk naar een andere datum kunnen verplaatst worden omwille van diverse omstandigheden. 

Ter beschikking stellen van landhuis Frasnes-lez-Anvaing, verblijf+ontbijt 6% BTW. Dranken 21%BTW. Leveren van producten zonder bereiding, chocolade, chips,Wafels,....21%. Ontbijt niet logies %BTW. Verschaffen van spijzen en dranken ter plaatse %BTW

4a. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid" tijdens sessies te Sint-Martens-Latem en Frasnes-Lez-Anvaing.

4b. Onze aansprakelijkheid op huis-of bedrijfsbezoek is verzekerd.

4c. Sessies die door andere partijen worden aangeboden te Sint-Martens-Latem, Frasnes-lez-Anvaing of op het bedrijf vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Boost4beauty.

5.De Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de ter beschikking gestelde lokaties te Sint-Martens-Latem of Frasnes-Lez-Anvaing. 

6.Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere begeleiding, sessie of workshop. 

Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat zij de toestemming heeft van haar arts of therapeut om aan de activiteiten deel te nemen. 

7. Deelname aan de trainingen, workshops, therapie, andere sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming. 

9.De betwisting van een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekende brief gericht aan Boost4beauty kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd. Protesten schorsen de betalingstermijn niet op. 

10. Alle facturen zijn contant en zonder korting, noch compensatie betaalbaar op de vervaldag op de zetel van Boost4beauty. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. Deze vergoeding komt overeen met de hinder die Boost4beauty ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Boost4beauty aangestelde raadsman. 

de gedeeltelijke toepassing van de mogelijkheid om het factuurbedrag te verhogen betekent geen impliciete verzaking aan de mogelijkheid om in een later stadium de volledige toepassing te vragen. Het niet-nakomen van de betalingsverplichting maakt alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar en zal elke toegestane afbetalingstermijn of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst doen vervallen. 

11. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting Boost4beauty het recht hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. 

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de zetel van Boost4beauty. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

13. Boost4beauty werkt tijdens haar sessies onafhankelijk van elke religieuze beweging. Onafhankelijkheid garandeert een intellectuele en spirituele vrijheid. 

14. Réglement d’orde intérieur Sint-Martens-Latem, Frasnes-Lez-Anvaing

15. Specifieke sessies kunnen mét loopbaanchèques betaald worden, hiervoor gaat U een specifiek contract aan. 

Voorwaarden:

-de sessies gaan door in het Nederlands

- U bent een  professioneel actieve persoon, U woont én werkt in Vlaanderen

- U bent een natuurlijk persoon, zelfstandigen

-U heeft min. 84 maanden werkervaring

-u heeft recht op 7h/persoon, waarvan 1x 4h en 1x3h of waarvan maximum 1,5h groepssessie/per 6 jaar, Uw bijdrage is 10€/pp/h, de overheid betaalt daarvan  125€

- reden van contactname voor Loopbaanchèques kan énkel zijn:

-Life/Work Balans

- Leren Solliciteren

- Groei & Uitdaging

-CV opzetten

-Werkbaar Werk (Voor bedrijven)

Preventieve gezondheidszorg, Burn Out en Life Coaching komt niet in aanmerking voor Loopbaanchèques. 

Subsidiale kosten worden met de kom-portefeuille betaald. Het betreft de pijler opleiding en ons erkenningsnummer is (via  Phoenix Coaching & Developments). Niet subsidiabel kosten dienen rechtstreeks aan Boost4beauty te worden betaald. 

Uiterlijk 2 weken na de start van het opnemen van de loopbaanchèques moet de goedkeuring kunnen gegeven worden, zo niet is de tussenkomst uitgesloten. Nadere toelichting over de KMO-portefeuille is te lezen op www.kmo-portefeuille.be

De formele aanvraag van de steun moet ook via deze website gebeuren. 

16.  Enkele, zeer specifieke therapieën kunnen met een voorschrift kiné afh. van Uw ziekenfonds worden terugbetaald indien U een voorschrift van Uw arts heeft. 

17. Voorwaarden voor verhuring van Frasnes-lez-Anaving mét aanwezigheid van een host 

18. Beroeps -en burgerlijke aansprakelijkheid voor verblijf te Frasnes-Lez-Anvaing.

19.Er wordt énkel muziek gedraaid die niet onderhevig is aan SABAM/ franstalige...

20.Er is een vergunning voor het verbruik van alcohol.

21. Frasnes-Lez-Anvaing is gecontroleerd door l'afsca.

22. Bijkomende verzekering voor elektronica schade, huurdersaansrakelijkheid, ongevallenverzekering. 

23. Het is zoals bij Wet verboden te roken in het landhuis Frasnes-Lez-Anvaing.

24.De prijs van de logies, maaltijden, dranken zijn geafficheerd binnen het landhuis te Frasnes-Lez-Anvaing

25.Er is toeristische info ter plaatste ter beschikking

26.De uitbater heeft geen strafblad.

27.Brandveiligheidsattest is aanwezig.

28. Frasnes-lez-Anaving biedt verblijf aan maximaal 12 personen. 

29. Het landhuis te Frasnes-Lez-Anaving is opgenomen in de lijst van Toeristische verblijven te Wallonië. 

30. Annulering van een deelnemer aan een workshop of verblijf met deelname aan een workshop te Frasnes-Lez-Anvaing of SML, 

6 maanden voorafgaand workshop en verblijf te Anvaing, U heeft recht op volledige terugbetaling.

4 maanden voorafgaand de workshop en verblijf te Anvaing , 50% zal terugbetaald worden

1,5 maand voorafgaand de workshop en verblijf te Anvaing, wordt niet terugbetaald. 

U bent officieel ingeschreven van zodra de betaling door Boost4beauty ontvangen is. 

31. Mevr Liesbeth Brosens is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleiding, niet voor de inhoud van de workshops die niet door haar gegeven worden. 

Liesbeth Brosens is te bereiken op telefoonnummer +32476551006 of via info@boost4beauty.com

32.Huishoudelijk Reglement Frasnes-Lez-Anvaing

33. Algemene Privacyverklaring